VnAlert có hỗ trợ thống kê các tin bài thu thập được thành biểu đồ không? - VnAlert

VnAlert có hỗ trợ thống kê các tin bài thu thập được thành biểu đồ không?

  • VnAlert vẽ biểu đồ tăng trưởng số lượng bài viết (tổng cộng/ tích cực/ tiêu cực/ trung tính/ ảnh hưởng kinh tế) trong 14 ngày qua
  • Có thể xem lại bài viết xuất bản trong quá khứ bằng cách click vào một điểm trong biểu đồ
  • Có thể lọc để thu hẹp bài viết theo ý muốn. Lọc theo nguồn tin hoặc tính chất thông tin