Token là gì? - VnAlert

Token là gì?

  • Token là đơn vị quy đổi của VnAlert, dùng để sử dụng hoặc quy đổi trong các dịch vụ được VnAlert cho phép. Token tồn tại cùng với tài khoản VnAlert, trong trường hợp tài khoản VnAlert bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa vì bất kỳ lý do gì thì tương ứng với đó Token trong tài khoản đó cũng bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa.
  • Trong mọi trường hợp, khách hàng đã nạp Token vào tài khoản thông qua các cổng thanh toán hay chuyển khoản thủ công đều không được trả lại. Token không phải là tài sản có giá trị như tiền, giấy tờ có giá hay các hình thức tiền tệ khác.