Tôi có thể chọn lọc nội dung tin bài theo từng nguồn được không? - VnAlert

Tôi có thể chọn lọc nội dung tin bài theo từng nguồn được không?

  • Tại mục Cảnh báo trên VnAlert, bạn chọn phần “Lọc nội dung nâng cao”. Sau đó, bạn có thể tick chọn nguồn thông tin (Chính thống, Facebook, Blog/Web/Youtube) mà bạn muốn nhận kết quả
  • Ngoài ra, bạn có thể lọc nội dung theo chủ đề hoặc theo địa phương.